top of page

Super Members

 

SMEMS viết tắt của Super Members, là những bạn thành viên đã gắn bó với chương trình WELE trong thời gian dài, thể hiện sự đầu tư liên tục về thời gian để tham gia, cũng như sự tiến bộ trong khả năng nghe tiếng Anh. Dưới đây là câu chuyện của các bạn. 

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page