top of page

Special Schemes

 

WELE Special Schemes (bao gồm Buddy Scheme và Mentorship Scheme) là những chương trình riêng giúp các bạn tiết kiệm thêm thời gian và tăng cường các kỹ năng.  Buddy Scheme dành cho G15 và Mentorship Scheme dành cho G5

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page