WordUsage Propose


💥Chào các Wele member, hôm nay chúng ta hãy cùng chuyên mục Word Usage tìm hiểu về động từ PROPOSE nhé! ❤️Động từ PROPOSE được hiểu theo 4 nghĩa chính. ✨Nghĩa quen thuộc và thường dùng nhất của PROPOSE là đề nghị, đề xuất một điều gì đó (to suggest a plan, an idea, etc for people to think about and decide on). + PROPOSE THAT/DOING SMT: Eg: She proposed that the book should be banned He proposed changing the company name. + IT IS PROPOSED THAT/TO DO SMT: Eg: It was proposed that the president be elected for a period of 2 years. ✨PROPOSE còn được hiểu theo nghĩa lấy làm mục đích, dự định làm gì (intend) Eg: I propose an early start tomorrow: Tôi dự định ngày mai sẽ khởi hành sớm ✨Trong các buổi họp/hội nghị (formal meeting), PROPOSE được dùng theo nghĩa tiến cử, đề cử ai đó Eg: to propose a candidate: đưa một người ra ứng cử ✨Đặc biệt, PROPOSE còn có nghĩa là cầu hôn ( to ask somebody to marry you) 🌿IDIOM: PROPOSE A TOAST (TO SOMEBODY)/ PROPOSE SOMEBODY’S HEALTH: bảo mọi người đó cầu chúc sức khỏe và những điều tốt lành bằng cách nâng ly/uống chúc mừng (to ask people to wish somebody health, happiness and success by raising their glasses and drinking. Eg: I’d like to propose a toast to the bridge and groom. (Tôi muốn được nâng cốc chúc mừng cô dâu chú rể)

#WordUsage #esl10084