WordUsage Polio


💓💓💓 Chào cả nhà, chắc mọi người đều biết tiêm chủng giúp ta phòng ngừa các bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh bại liệt – POLIO - đã được đề cập ở ESL 10083. Hôm nay, WU không giúp bạn đi tìm hiểu sâu về bệnh bại liệt đâu, WU chỉ giúp bạn tìm hiểu từ “POLIO” thôi 🤣🤣🤣 🤡 POLIO là bệnh bại liệt do virus bại liệt gây ra và rất dễ lây nhiễm. Bệnh gây liệt và thậm chí có thể tử vong. Tuy nhiên, rất may là hiện nay đã có vacxin phòng bệnh này. (A highly contagious disease, but a vaccine was created to stop it) Eg: Polio vaccines were created in 1955. 😡Ngoài tên của một loại bệnh nói riêng, POLIO còn là một cách nói hơi xúc phạm, mang tính kỳ thị khi ám chỉ những người mà họ cho là hoàn toàn vô ích đối với xã hội [Someone completely useless to all human society]: người tăng động (a SPED), người bị chứng co cứng (a SPAZ), hay người thiểu năng (RETARD),… Eg: He’s such a polio 😎POLIO là một danh từ chỉ những điều có vẻ ngầu ngầu (COOL) hoặc những điều có vẻ ổn ổn (ALRIGHT) 🙃🙃. [A synonym for something being 'cool' or 'alright']. Đồng thời cũng là một cách để cho người người khác thấy rằng bạn đang thực sự bình tĩnh và bạn hiểu những gì họ nói. Và thường được sử dụng sau từ “Okay” hoặc “alright” Eg: Hey man, I'm off to Chicago. - Okay, polio, take care! Drop the gun! - Alright, polio, relax! 💋POLIO còn là tên của một loại cần sa cực mạnh, đồng thời, nó cũng chỉ trạng thái đang “phê” cần sa [Very strong marijuana or the state of being highly intoxicated from marijuana] Eg: Dude, let's fire up the polio. 🤪POLIO còn là tính từ thường mang nghĩa tương đương “COOL” nhưng “COOL” theo kiểu tầm thường (MEAN) hay tồi tệ (BAD) [adj; normally used in place of words that are supposed to mean "cool," such as "mean," or "bad"] Eg: "DUDE, that car is mean" - "No way, that car is so POLIO."

#WordUsage #esl10083