WordUsage Unrest


Các bạn ơi, hôm nay hãy cùng WELE tìm hiểu về một từ đã xuất hiện trong ESL 10083 nhé! Đó là từ UNREST. Cùng xem bác Oxford định nghĩa từ UNREST như thế nào nhé. UNREST (n) a political situation in which people are angry and likely to fight or protest. (một tình huống chính trị, khi đó người dân nổi giận và có khả năng nổ ra các cuộc đấu tranh hoặc biểu tình/bạo loạn) Ví dụ: - There is growing UNREST in the south of our country. (Các cuộc biểu tình ngày càng phát triển mạnh mẽ ở miền Nam nước ta.) Các bạn chú ý UNREST là một unaccountable noun, không sử dụng cùng a/an được đâu nhé! Ví dụ: - Only the second storey was intended to be used as living quarters in times of war or UNREST. (Chỉ riêng tầng 2 được sử dụng như một khu vực sinh sống cho người dân khi có chiến tranh hoặc biểu tình.) Khi nhắc tới UNREST chúng mình có các collocations sau! 1. Social/ Civil UNREST (bạo loạn trong nước) 2. Political UNREST (bất ổn chính trị) 3. Labour/Industrial UNREST (đình công) 4. Popular/growing UNREST (biểu tình trên diện rộng) Với mỗi collocation, Welers hãy cùng thử make up a sentence and comment below nhé! Chúng mình rất mong sẽ được đọc những mind-blowing sentences hehe! Have a nice day,

#WordUsage #esl10083