top of page

WordUsage Lure

💥Hôm nay, Wele Word Usage sẽ cùng các bạn tìm hiểu về từ LURE khi được dùng với vai trò là động từ và danh từ. 🌸Khi là động từ, LURE SOMEBODY (+ ADV./PREP) sẽ được hiểu là nhử mồi, dỗ dành quyến rũ ai đó để họ làm gì (to persuade or trick somebody to go somewhere or to do something by promising them a reward). Từ đồng nghĩa với LURE lúc này là ENTICE (to persuade somebody/something to go somewhere or to do something, usually by oferring them something) Eg: Young people are lured to the city by the prospect of a job and money: Người trẻ đã bị hấp dẫn để tới thành thị bởi triển vọng về công việc và tiền bạc nơi đây. 🌸Ngoài ra, LURE khi được dùng như động từ còn mang nét nghĩa rất thú vị: gọi chim ưng về bằng cách tung chim giả lên. Nghĩa này được bắt nguồn từ LURE danh từ. ☘️LURE khi là danh từ sẽ có hai nghĩa chính: + chim giả (để nhử mồi) hay còn gọi là cò mồi (a thing that is used to attract fish or animal, so they can be caught) + sự quyến rũ, cám dỗ (the attractive qualities of something) Eg: Few can resist the lure of adventure: Ít ai có thể phủ nhận sức quyến rũ của mạo hiểm 🎉🎉🎉Chúng mình tin các bạn không thể cưỡng lại the lure of WELE Word Usage vì sự hấp dẫn và bổ ích mà chuyên mục mang lại 😋😋😋