WordUsage Segment


Wele Word Usage của ESL 10080 sẽ cùng các bạn tìm hiểu nghĩa và cách dùng từ SEGMENT. 🌸Khi là danh từ, SEGMENT có nghĩa là mảnh, đoạn được tách ra từ những bộ phận hoặc được nhìn thấy tách nhau (a part of something that is separate from the other parts or can be considered separately). Cụ thể hơn: + Khi dùng cho hoa quả như cam, chanh,… SEGMENT là có nghĩa múi (one of the sections ofan orange, a lemon,etc) Eg: A segment of an orange: một múi cam + Khi dùng trong hình học, SEGMENT được coi là hình viên phân, hình cầu phân (a part of a circle separated from the rest by a single line) Eg: A segment of a straight line (đoạn đường thẳng giữa hai điểm) A segment of a circle (hình viên phân) A segment of a sphere (hình cầu phân) + Trong phát âm, SEGMENT được hiểu là phần có phát âm bé nhất mà một từ có thể bị chia tách được (the smallest speech sound that a word can be divided into) 🌸Khi là động từ, SEGMENT SMT mang nghĩa cắt, chia tách một thứ gì đó (to divide something into different parts) Eg: Market researchers often segment the population on the basis of the age and social class. (Các nhà nghiên cứu thị trường thường chia dân số thành những phần nhỏ dựa trên tuổi tác và địa vị xã hội.

#WordUsage #esl10080