SEMINAR 10004 + 10005

ESL 10004

1. To reproduce grammatical structure: tự nhớ lại/ hình thành lại cấu trúc ngữ pháp đã học được.

2. Bottom line (N) điểm mấu chốt, cái này xuất phát từ việc trong bản profit and loss account (P&N account), cái bottom line là cái dòng dưới cùng nói lên sự lỗ hay lãi của công ty.

3. No-brainer (n): rất đơn giản, không cần suy nghĩ

4. But rather: mà là,

Eg: This is not x but rather y

5. Compelling (adj): thuyết phục, hấp dẫn

6. Fairly (adv) khá là (to some extent but not very)

Eg: a fairly easy book

I know him fairly well, but I wouldn't say we were really close friends

7. Unexpected twist to it: một chuyển biến bất ngờ trong câu chuyện, đem lại sự thú vị, bất ngờ cho cốt truyện 8. Persistent myth: niềm tin sai lầm

9. Revision (N) : sự xem xét lại

10. Polyglot (N) = multilingual (N): người có khả năng nói, sử dụng nhiều ngôn ngữ

11. Leaps and bounds: nhảy vọt

Idioms: by/in leaps and bounds: very quickly and in large amounts

Eg: Her health has improved in leaps and bounds

12. Weary (adj): very tired

to wear sb: make sb tired