ESL 222 Alternative Medicine

Chúng ta cùng ôn lại từ vựng thú vị về medicine qua flashcard và quizlet sau đây nhé:

https://quizlet.com/143912037/esl-222-alternative-medicine-flash-cards/

#esl200 #flashcard #quizlet