top of page

Đặng Bá Luân, sinh viên trường đại học Y Dược Huế