top of page

Nguyễn Thị Thu Trang - Công ty GetFly CRM, Hà Nội

Câu hỏi đầu tiên câu hỏi kinh điển: bạn có thể cho mình biết 1 vài thông tin cơ bản được không?

Như tên tuổi, nơi đang học tập/ công tác