top of page

Nguyễn Thị Ngọc Tiên - INGO HCM

1. Bạn có thể chia sẻ với chương trình một số thông tin cá nhân của bạn được không? Tên đầy đủ của bạn là gì? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn đang học tập/ công tác và làm việc tại đâu?

Nguyễn Thị Ngọc Tiên (24t), mình đang làm việc cho INGO.