top of page

Trần Nguyễn Đan Phương, HCM

1. Bạn có thể chia sẻ với chương trình một số thông tin cá nhân của bạn được không? Tên đầy đủ của bạn là gì? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn đang học tập/ công tác và làm việc tại đâu?

Trần Nguyễn Đan Phương/ Kathy Trần

27 tuổi