top of page

9. Không nhận được mail từ WELE?

Một số bạn thắc mắc vì sao "tự dưng" không nhận được email trả lời tự động từ weenjoylearningenglish@gmail.com sau khi nộp bài như bình thường

Sau một vài ngày điều tra thì mình đã phát hiện ra setting của gmail như sau: "sends an automated reply to incoming messages. If a contact sends you several messages, this automated reply will be sent at most once every 4 days"