top of page

16. Hệ thống thi đua khen thưởng của WELE

1. Hệ thống tính điểm (Wele Points - WP)

  • Với mỗi bài nghe gửi về với đúng giờ, đúng tiêu đề và đính kèm file word, các bạn sẽ được hệ thống tự động cộng 1 WP (bất kể nội dung bạn có hoàn thành đầy đủ hay không).

  • Đối với các bạn nộp bài lần đầu tiên, admin sẽ kiểm tra chất lượng bài nghe của bạn:

  • Nếu bạn nghe chưa đúng phần hoặc làm quá ẩu (không nghe hết hoặc bỏ trống hơn 60% bài nghe), admin sẽ nhắc nhở. Nếu bạn vẫn không nghe theo lời khuyên, bạn vẫn có thể tham gia nhóm, nhưng sẽ nằm ngoài hệ thống thi đua khen thư